"Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia Uniunii Europene sau a Guvernului României"
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin “Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”
Promo
Promo
Box
Comitetul Sectorial de Formare
Profesională în domeniul
Protecţia Mediului (CSFPM)
PRO COMPETENT!
Calificări şi certificări de
competenţe pentru o dezvoltare durabilă
Proiectul “PRO COMPETENT! Calificări şi certificări de competenţe pentru o dezvoltare durabilă” are ca obiectiv general îmbunătăţirea calităţii sistemului de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale în sectorul abordat prin dezvoltare capacităţii instituţionale a comitetului sectorial (CS) şi a unor centre de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute în alt context decât cel formal.
Memorandum-ul privind învăţarea permanentă şi procesele de consultare iniţiate pe tema învăţării permanente de UE din ultimii ani sprijină învăţarea bazată pe competenţe şi subliniază necesitatea unei schimbări fundamentale în înţelegerea învăţării ca bază a educaţiei pe parcursul întregii vieţi: recunoaşterea egală a învăţării dobândite în diferite contexte, precum şi validarea învăţării dobândite în context non-formal şi informal. Dezvoltarea instrumentelor de evaluare şi a procedurilor de recunoaştere, a portofoliilor de competenţe şi introducerea unor cerinţe instituţionale pentru un cadru european transparent pentru evaluarea calificărilor profesionale sunt puncte de reper fundamentale în activităţile proiectului. În acest context, scopul proiectului este de a dezvolta şi testa instrumente de evaluare şi validarea competenţelor profesionale ale angajaţilor, obţinute în afara sistemului formal de educaţie.
Deoarece sistemul de formare profesională din România necesită încă dezvoltare pentru a satisface cerinţe specifice ale societăţii bazate pe cunoaştere şi ale pieţei muncii europene, conform Strategiei Lisabona, România a decis să dezvolte un Cadru Naţional al Calificărilor (CNC) coerent şi transparent pentru formarea profesională iniţială cât şi pentru cea continuă, asigurând recunoaşterea compeţentelor profesionale şi a calificărilor dobândite în contexte diferite: formale, non-formale, informale. în vederea dezvoltării şi implementarii eficiente a CNC, activităţile proiectului asigură sprijin instituţiilor competente şi membrilor acestora, inclusiv prin formarea profesională specifică pentru dezvoltarea capacităţii acestora de a-şi îndeplini atribuţiile în procesul de validare a calificărilor.
Rolul actorilor principali din domeniul Formării Profesionale Continue este acela de a asigura relevanţa calificărilor pentru societate şi pentru piaţa muncii. în condiţiile dezvoltărilor actuale a CNC şi a faptului că structurile implicate au dobândit acest rol relativ recent, este absolut necesară asistenţa, ghidarea şi instruirea specifică a acestora (angajaţii CNFPA, comitetele sectoriale, furnizori de formare şi companii) pentru a răspunde provocărilor strategiilor naţionale şi pentru a întări capacitatea instituţională a sistemului.
Proiectul urmăreşte realizarea obiectivului Lisabona vizând competitivitatea şi dinamismul creşterii economice bazate pe cunoaştere, cu locuri de muncâ mai multe şi mai bune şi printr-o mai mare coeziune socialâ. În acelaşi timp ţine cont şi de prevederile Declaraţiei de la Copenhaga (noiembrie 2002) care invocă dimensiunea europeană, transparenţa, consilierea, recunoaşterea calificărilor şi asigurarea calităţii în formare, având ca prioritate dezvoltarea sistemelor de educaţie şi de formare profesională iniţială şi continuă, cu privire la consolidarea cooperării europene în formare profesională.
Proiectul şi-a propus să dezvolte capacitatea instituţională a sistemtului, inclusiv prin susţinerea creării unor centre de evaluare a competenţelor profesionale ghidate de nevoia de pe piaţa muncii în sectorul abordat, şi astfel poate fi remarcată o relevanţă directă a proiectului atât pentru politicile naţionale române cât şi pentru cele europene.
Proiecte
Proiecte
Grupul ţintă al proiectului este format din membrii CS, persoane din cadrul autorităţii guvernamentale şi alte organisme publice cu atribuţii în FPC, specialişti din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Calificări. Aceste persoane vor fi formate, în vederea consolidării capacităţii CS de a se implica activ în asigurarea calităţii în FPC. Din ele se vor selecta (având în vedere o reprezentare echilibrată) şi instrui experţi sectoriali pentru a elabora instrumentele şi procesele de evaluare. Aceştia îşi vor derula activitatea, în calitate de specialişti, în cadrul celor 8 centre de evaluare dezvoltate prin proiect. Restul grupului ţintă va constitui nucleul de bază pentru dezvoltarea CS şi multiplicarea expertizei. În selectarea persoanelor din grupul ţintă sunt avute în vedere următoarele caracteristici:  experienţa demonstrată de munca şi /sau de coordonarea în ocupaţiile sau calificările pentru care este desemnat să efectueze evaluări/sau în domeniul abordat; lucrul în echipă, comunicarea verbală, persuasiunea, socializarea, necesare pentru asistenţa candidatului în identificarea competenţelor pentru care acesta poate să intre în procesul de evaluare; capacitate analitică necesară în activitatea de analiză a dovezilor de competenţă ale candidatului în raport cu cerinţele Standardelor Ocupaţionale pentru stabilirea acordării certificatului de competenţă sau identificarea necesarului suplimentar de pregătire de care are nevoie candidatul.A

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI

ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

AM POSDRU

Fondul Social European

POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale

2007-2013

OIPOSDRU

Comitetul Sectorial pentru Formare Profesională în domeniul Protecţiei Mediului

CSFPM