"Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia Uniunii Europene sau a Guvernului României"
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin “Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”
Promo
Promo
Box
Comitetul Sectorial de Formare
Profesională în domeniul
Protecţia Mediului (CSFPM)
Proiect PRO COMPETENT! Obiective
Proiect PRO COMPETENT! Obiective
Obiectiv general
Proiectul “PROCOMPETENT! Calificări şi certificări de competenţe pentru o dezvoltare durabilă” are ca obiectiv general îmbunătăţirea calităţii sistemului de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale în sectorul abordat prin dezvoltare capacităţii instituţionale a comitetului sectorial (CS) şi a unor centre de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute în alt context decât cel formal.
Obiectivul general POS DRU
Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivului general al POSDRU, de dezvoltare a capitalului uman şi, prin corelarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea de oportunităţi sporite pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă a 1.650.000 de persoane.
Proiectul vizează dezvoltarea unui sistem, la nivelul sectorului abordat, de asigurare a calităţii în FPC prin investiţia în formarea unor evaluatori pentru validarea învăţării anterioare şi prin dezvoltarea unor centre, pentru a asigura participarea la o educaţie continuă de calitate, corelată cu piaţa muncii, respectând principiile învăţării pe tot parcursul vieţii, în sensul Obiectivului general al Axei Prioritare 1 – Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere.
DMI 1.4 promovează o abordare „pe tot parcursul vieţii” în educaţie şi formare (centre de validare a învăţării anterioare) prin sprijinirea centrelor de acest gen şi dezvoltarea capacităţii instituţionale a structurilor corespunzătoare.
Dezvoltarea capacităţii comitetului sectorial, a unor astfel de centre, formarea evaluatorilor, metodologia şi instrumentele necesare constituie obiectivul central al acestui proiect.
Formarea resurselor umane pentru acoperirea necesarului de competenţe al experţilor sectoriali pentru dezvoltarea şi aplicarea de mecanisme necesare evaluării competenţelor şi validarea, certificarea calificărilor şi competenţelor la nivel naţional, sectorial şi de ramura efectuată în cadrul proiectului, asigură dezvoltarea competenţelor profesionale ale personalului centrelor de evaluare înfiinţate prin proiect.
Obiectiv specifice

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI

ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

AM POSDRU

Fondul Social European

POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale

2007-2013

OIPOSDRU

Comitetul Sectorial pentru Formare Profesională în domeniul Protecţiei Mediului

CSFPM