Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin “Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”
"Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia Uniunii Europene sau a Guvernului României"
Promo
Promo
Box
Comitetul Sectorial de Formare
Profesională în domeniul
Protecţia Mediului (CSFPM)
Principalele atribuţii ale comitetelor sectoriale sunt:
a) participă la elaborarea strategiilor naţionale şi sectoriale în domeniul formării profesionale;
b) participă la dezvoltarea cadrului normativ privind formarea, evaluarea şi certificarea competenţelor;
c) susţin promovarea sistemului de formare şi evaluare pe bază de competenţe;
d) participă la dezvoltarea şi actualizarea, sub coordonarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, a calificărilor aferente sectoarelor din care fac parte;
e) validează calificările şi standardele asociate calificărilor, cu excepţia celor dobândite prin învăţământul superior;
f) recomandă specialişti pe domenii ocupaţionale pentru realizarea analizei ocupaţionale, pentru definirea competenţelor şi calificărilor şi pentru elaborarea şi validarea standardelor ocupaţionale, pentru verificarea şi validarea standardelor de pregătire profesională, precum şi pentru evaluarea şi certificarea pe bază de standarde şi avizează lucrările efectuate de aceştia;
g) încurajează şi stimulează participarea organizaţiilor şi persoanelor la formarea profesională continuă şi la învăţământul profesional şi tehnic;
h) colaborează, în scopul realizării obiectului sau de activitate, cu ministere şi alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţi administrative autonome, cu organizaţii neguvernamentale naţionale şi internaţionale, cu furnizorii de formare profesională şi cu alte instituţii publice;
i) oferă partenerilor sociali consultanţă în domeniul ocupării şi formării profesionale a forţei de muncă;
j) realizează analize ocupaţionale şi studii cu privire la cererea de forţă de muncă pentru ramura reprezentată;
k) acorda aviz consultativ solicitanţilor în vederea actualizării Clasificării ocupaţiilor din România;
l) propun furnizorilor de formare profesională calificările şi competenţele asociate acestora, precum şi corelarea calificărilor cu ocupaţiile care pot fi practicate;
m) stabilesc prin statutul propriu alte activităţi în interesul ramurii de activitate pe care o reprezintă.
Atribuţiile comitetelor sectoriale
Atribuţiile comitetelor sectoriale