"Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia Uniunii Europene sau a Guvernului României"
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin “Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”
Promo
Promo
Box
Ştiri 03.12.2012
Campania de constientizare privind importanta componentei de mediu în cadrul tuturor ocupaţiilor. Sesiune de dezbateri privind importanţa includerii competenţelor comune de protecţia mediului în toate ocupaţiile. Bacău 3 decembrie 2012
Ştiri 31.10.2012
Seminarul pentru transfer de bune practici cu tema: “CSFPM – suport pentru dezvoltarea Centrelor de Evaluare a Competenţelor Profesionale din domeniul Protecţia Mediului”
Ştiri 10.06.2011
Eveniment de promovare a rezultatelor intermediare obţinute la jumătatea implementării proiectului PRO COMPETENT!
Ştiri 28.03.2011. COMUNICAT DE PRESĂ
Seminar de transfer de bune practici şi experienţe, cu participarea unor specialişti din Scoţia şi Grecia, experţi desemnaţi de partenerii transnaţionali ai proiectului PRO COMPETENT!
Ştiri 28.05.2010
Vizită de lucru în Scoţia în cadrul „Schimbului de bune practici şi experienţe în vederea susţinerii activităţii de evaluare a competenţelor profesionale în domeniul protecţiei mediului”
Ştiri 09.04.2010.
Cursuri  privind elaborarea instrumentelor de evaluare a competenţelor profesionale necesare înfiinţării şi dezvoltării Centrelor de Evaluare Competenţe pentru meserii din domeniul protecţiei mediului
Ştiri 24.03.2010. Ziarul de Bacău
Vin la putere competenţele profesionale
Ştiri 22.03.2010. Rondul de Sibiu. COMUNICAT DE PRESA
Campanie de conştientizare "Pro Competent!" cu titlul “Importanţa existenţei competenţelor profesionale pentru protecţia mediului în cadrul tuturor ocupaţiilor/calificărilor”
Ştiri 26.02.2010
Vizită de lucru în Grecia în cadrul „Schimbului de bune practici şi experienţe în vederea susţinerii activităţii de evaluare a competenţelor profesionale în domeniul protecţiei mediului”
Ştiri 24.01.2010
Seminarul cu tema „Schimb de bune practici şi experienţe în vederea susţinerii activităţii de evaluare a competenţelor profesionale în domeniul protecţiei mediului”
Ştiri 30.11.2009

Conferinţa Naţională de lansare a proiectului strategic PRO COMPETENT
Ştiri 29.10.2009
Întâlnirea cu partenerii din cadrul proiectului srategic „PRO COMPETENT! Calificări şi certificări de competenţe pentru o dezvoltare durabilă”
Alte ştiri şi noutăţi

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI

ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

AM POSDRU

Fondul Social European

POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale

2007-2013

OIPOSDRU

Comitetul Sectorial pentru Formare Profesională în domeniul Protecţiei Mediului

CSFPM


Comitetul Sectorial de Formare
Profesională în domeniul
Protecţia Mediului (CSFPM)
Ştiri 10.06.2011
Eveniment de promovare a rezultatelor intermediare obţinute la jumătatea implementării proiectului PRO COMPETENT!

În ziua de 10 iunie 2011, între orele 13:00-16:00 s-a desfăşurat la Colegiul Tehnic Mihai Bravu, Bucureşti, sectorul 3. Şos. Mihai Bravu nr. 428 Evenimentul de promovare a rezultatelor intermediare obţinute la jumătatea implementării proiectului.
Comitetul Sectorial pentru Formare Profesională în domeniul Protecţiei Mediului – CSFPM implementează, în această perioadă, proiectul cu tema „PRO COMPETENT! Calificări şi certificări de competenţe pentru o dezvoltare durabilă”, cofinanţat de Fondul Social European şi Guvernul României, în cadrul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, prin Contractul de Finanţare POSDRU/58/1.4/S/32519.
Obiectivul major al proiectului vizează îmbunătăţirea calităţii sistemului de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale în sectorul protecţia mediului, prin dezvoltarea capacităţii instituţionale a CSFPM, prin înfiinţarea a opt centre de evaluare a competenţelor dobândite în alt context decât cel formal şi dezvoltarea a două standarde ocupaţionale.
Alături de solicitantul proiectului, CSFPM-Comitetul Sectorial pentru Formare Profesională în domeniul Protecţiei Mediului, partenerii proiectului PRO COMPETENT sunt:
- Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială ECOIND
- Asociaţia Auditorilor şi Evaluatorilor de Mediu din Industrie – ECOEVALIND
- S.C.EUROLINK CONSULTANTS S.R.L.
- Autoritatea Scoţiană pentru Calificări – SQA
- Athens Network of Collaborating Experts – ANCE
După cuvântul de deschidere al d-nei Elena Laslu, preşedintre CSFPM, reprezentantul INCD-ECOIND a prezentat activitatea şi rezultatele partenerului 1 al proiectului.
Ştiri
Ştiri
INCD ECOIND participă cu o echipă de 6 experţi cheie pe termen lung formată din specialişti care provin din cadrul:
-
compartimentului Managementul calităţii şi mediului având o bogată experienţă în dezvoltarea, implementarea şi auditul sistemelor de management al calităţii şi mediului
-
laboratorului Evaluare poluare, Cercetări de Teren, Monitorizare cu experienţă în elaborarea documentaţiilor de mediu
-
laboratorului Poluare aer cu experienţă în investigaţii pentru stabilirea şi monitorizarea calităţii aerului
-
laboratorului Tehnologii cu experienţă in biotehnologii de mediu şi evaluare toxicitate/biodegrabilitate
Experţii INCD ECOIND au calificare de: Auditor de mediu cod COR 242305 şi Evaluator de competenţe profesionale cod COR 241219
Echipa de experţi INCD ECOIND aduce în proiect cunoştinţele  şi experienţa acumulată în proiectul POSDRU – PRO MEDIU.
Activităţile principale la care participă echipa INCD ECOIND sunt activitaţi de promovare, informare şi diseminare a proiectului, sprijin pentru comitetul sectorial, în vederea consolidării capacităţii instituţionale a CSFPM, prin dezvoltarea unor structuri interne pe subdomenii de activitate specifice, studii, cercetări şi analize pentru îmbunataţirea Formării Profesionale Continue in cadrul sectorului protecţia mediului, elaborarea a 2 standarde ocupaţionale şi a calificărilor asociate, sprijin pentru dezvoltarea capacităţii instituţionale a 8 unităţi ca centre de validare a învăţării anterioare, schimb de bune practici cu instituţii similare şi specialişti din alte ţari UE pe tema asigurarii calitaţii în FPC, elaborarea unei baze de date în vederea centralizării informaţilor relevante privind sectorul protecţia mediului.
În cadrul activitaţii de promovare, informare şi diseminare a proiectului INCD ECOIND a participat la conferinţa de lansare a proiectului din 30 noiembrie 2009 cu materialul intitulat Institutul Naţional de cercetare Dezvoltare pentru Ecologie Industriala - INCD ECOIND Partener 1, a participat la seminarul Schimb de bune practici şi experienţe în vederea susţinerii activităţii de evaluare a competenţelor profesionale în domeniul protecţiei mediului, din 25-26 ianuarie 2010 cu lucrarea Activitatea de cercetare dezvoltare în domeniul protecţiei mediului, a participat la seminarul Importanţa existenţei componentelor profesionale pentru protecţia mediului în cadrul tuturor ocupaţiilor/calificărilor – Centre de evaluare a competenţelor profesionale în domeniul protecţiei mediului susţinut în cadrul campaniei de conştientizare, din martie-aprilie 2010, privind importanţa componentei de mediu în cadrul tuturor ocupaţiilor în oraşele Bacău, Sibiu şi Piteşti cu un material intitulat Problematica de mediu, a participat la seminarul Transfer de bune practici şi experienţe în vederea realizării de studii, cercetări privind îmbunătăţirea FPC în cadrul sectorului Protecţia mediului, Bucuresti, 26 aprilie 2010 cu lucrarea Prezentarea rezultatelor privind desfăşurarea campaniei de conştientizare privind importanţa componentei de mediu în toate ocupaţiile şi evaluarea competenţelor profesionale, a participat la seminarul Transfer de bune practici si experienţe, cu participarea unor specialişti din diferite state membre, în vederea susţinerii activităţilor de elaborare de standarde ocupaţionale, Bucureşti, 28 martie 2011 unde s-a prezentat activitatea desfăşurată de echipa INCD ECOIND până la acel moment.
În cadrul activităţii de sprijin pentru comitetul sectorial, in vederea consolidării capacitaţii FPC, prin dezvoltarea unor structuri interne pe subdomenii de activitate specifice INCD ECOIND a participat cu propunerea de constituire a cinci comisii de specialitate ale CSFPM şi cu articiparea efectivă în comisiile de specialitate ale CSFPM, astfel: în Comisia Management şi audit de mediu cu 3 membri, în Comisia Gospodărirea apelor cu 3 membr, în Comisia Protecţia atmosferei şi schimbări climatice cu 3 membri, în Comisia Sol, deşeuri şi energii regenerabile cu 2 membri şi în Comisia Protecţia naturii cu 2 membri.
În cadrul activităţii de elaborare de studii, cercetări şi analize pentru îmbunătăţirea FPC in cadrul sectorului protecţia mediului INCD ECOIND a elaborat un Studiu comparativ între legislaţia românească şi directivele europene în domeniul protecţiei mediului - Transpunerea DE în legislaţia românească, capitolul 2 al studiului privind Identificarea calificărilor, pe niveluri de responsabilitate, în domeniul protecţia mediului - în total au fost identificate 30 de calificări posibile , a participat în cadrul comisiei Management şi Audit de mediu la elaborarea unui Studiu privind identificarea calificărilor şi a competenţelor pentru ocupaţii/calificări din domeniul protecţiei mediului, a contribuit la identificarea din legislaţie a competenţelor pentru ocupaţiile “Elaborator de studii pentru protecţia mediului” şi “Verificator de mediu”şi a făcut o propunere de competenţe comune în domeniul mediului: 7 unităţi de competenţă. Pentru aceste unităţi de competenţă s-au stabilit criterii de performanţă precum şi cunoştinţele şi deprinderile necesare.
În cadrul activităţii de  sprijin pentru dezvoltarea capacitaţii instituţionale a 8 unităţi ca centre de validare a învăţării anterioare s-au făcut propuneri de criterii de selectare a ocupaţiilor pentru centrele de evaluare, şi anume:
- ocupaţia să fie cuprinsă în Clasificarea Ocupaţiilor din România – COR
- să existe pe piaţa muncii personal format sau specializat în ocupaţia respectivă
- existenţa în zonă a operatorilor economici la care se regăseşte ocupaţia
- să existe o necesitate a operatorilor economici pentru ocupaţia respectivă
- să existe cerinţa legală pentru ocupaţia respectivă
- existenţa standardului ocupaţional sau de pregătire profesională pentru ocupaţie
- existenţa de evaluatori de competenţe profesionale pentru ocupaţie
- să existe specialişti cu experienţă recentă în ocupaţia respectivă care să poată deveni evaluatori de competenţe profesionale
În cadrul schimbului de bune practici cu instituţii similare şi specialişti din alte ţari UE pe tema asigurarii calitaţii in FPC,  în perioada 20-25 februarie 2010 un expert INCD ECOIND a participat la o vizită de studiu privind standardele ocupaţionale în domeniul protecţiei mediului în Grecia la Atena, iar în perioada 25-30 mai 2010 un expert INCD ECOIND a participat la o vizită de studiu la Autoritatea Scoţiană pentru Calificări la Glasgow.
Pentru elaborarea a 2 standarde ocupationale si calificarile asociate in sprijinul dezvoltarii CNC, INCD ECOIND are de elaborat SO pentru ocupatia Auditor si evaluator de mediu - Cod COR: 321107. Prin analiza ocupaţională elaborată au fost identificate şase funcţii majore :
1. Realizarea analizei de mediu
2. Coordonarea efectuării măsurărilor/analizelor/ prelevării de probe
3. Gestionarea informaţiilor şi documentelor
4. Evaluarea performanţei de mediu
5. Participarea la elaborarea de studii pentru protecţia mediului
6. Realizarea auditului de mediu
Pentru promovarea rezultatelor intermediare obtinute de partenerul Eurolink, reprezentantul Eurlink a prezentat mai întâi activităţile la care participă ca partener al proiectului PRO COMPETENT! şi anume:

Activitaţi de promovare, informare şi diseminare a proiectului

Organizarea unei conferinţe naţionale de lansare a proiectului pentru a asigura vizibilitatea, transparenţa şi publicitatea în rândurile grupurilor ţintă, a obiectivelor urmărite în cadrul proiectului.

Eveniment de promovare a rezultatelor intermediare obţinute la jumătatea implementării

Schimb de bune practici cu instituţii similare şi specialişti din alte ţări UE pe tema asigurării calităţii in FPC

Seminar de transfer de bune practici şi experienţe cu participarea unor specialişti din diferite state membre, în vederea susţinerii activităţii  de sprijin al comitetului sectorial.

Vizită de studiu într-un stat UE în vederea transferului şi diseminării bunelor practici existente, în contextul activităţii de sprijin al comitetului sectorial

Realizarea site web al solicitantului CSFPM (www.csfpm.ro) – în cadrul căreia vor fi furnizate informaţii privind obiectivele urmărite, activităţile ce vor fi implementate, precum şi rezultatele obţinute în cadrul proiectului.
           Conţinut website
Acasă
Despre noi, (Despre CSFPM, Finanţare UE, Despre Fondul Social European, Despre Comitetele Sectoriale)
Proiecte (Pro Competent, Obiective specifice Pro Competent, Obiectivul general POSDRU, Activităţi proiect, Realizări proiect, Anunţuri achiziţii, Anunţuri angajări)
Ştiri
Parteneri
Contact

Seminar de transfer de bune practici şi experienţe cu participarea unor specialişti din diferite state membre, în vederea susţinerii activităţii  de îmbunătăţire a FPC

Seminar de transfer de bune practici şi experienţe cu participarea unor specialişti din diferite state membre, în vederea susţinerii activităţii  de elaborare a 2 standarde ocupaţionale.

Eveniment de promovare a rezultatelor intermediare obtinute la jumatatea implementarii prin realizarea unui material audio-video in vederea promovarii rezultatelor intermediare obtinute in cadrul proiectului
Evenimentul s-a încheiat prin prezentarea stadiului de implementare a proiectului, făcută de d-na Elena Laslu, manager proiect PRO COMPETENT!, prezentare susţinută de un material audio-video, pe care îl puteţi viziona pe site-ul www.ecoevalind.org.ro. dar şi la pagina Despre noi / Finanţare UE.