"Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia Uniunii Europene sau a Guvernului României"
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin “Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”
Promo
Promo
Box
Comitetul Sectorial de Formare
Profesională în domeniul
Protecţia Mediului (CSFPM)
Activităţi proiect
ACTIVITĂŢI PROIECT
Activităţile au în vedere nevoile identificate ale grupului ţintă şi conduc la rezultate ce atenuează sau elimină cauzele ce au generat acele nevoi. Obţinerea rezultatelor în urma activităţilor (corelate logic şi cronologic) implică atingerea obiectivelor specifice, implicit al celui general al proiectului. Activităţile sunt corelate cu rezultate corespunzătoare şi, după caz, subactivităţile cu output-urile aferente.Coordonarea lansării şi desfăşurării activităţilor potrivit graficului activităţilor proiectului (actualizare plan acţiune/calendar de implementare, plan achiziţii, mobilizare experţi, stabilire responsabilităţi, etc).

Coordonarea evaluării, monitorizării indicatorilor şi rezultatelor proiectului.

Raportare tehnică şi financiară.

Coordonarea Auditului extern.

Coordonarea/derularea activităţii de achiziţii publice.Elaborarea documentaţiei necesare.

Lansare licitaţie publică.

Evaluare oferte şi contractare bunuri şi servicii.Organizarea unei conferinţe naţionale de lansare a proiectului pentru a asigura vizibilitatea, transparenţa şi publicitatea  în rândurile grupurilor ţinta, a obiectivelor urmărite în cadrul proiectului.

Realizarea, site web-ului solicitantului, în cadrul căruia vor fi furnizate informaţii privind obiectivele urmărite, activităţile ce vor fi implementate, precum şi rezultatele obţinute în cadrul proiectului.

Organizarea unei campanii de conştientizare privind importanţa componentei de mediu în cadrul tuturor ocupaţiilor.

Eveniment de diseminare a rezultatelor proiectului cu participarea comitetelor sectoriale.

Eveniment de promovare a rezultatelor intermediare obţinute la jumătatea implementării proiectului.

Conferinţa naţionale de închidere a proiectului cu participarea tuturor actorilor relevanţi în sectorul abordat pentru asigurarea diseminării rezultatelor obţinute.

Înfiinţarea comisiilor de specialitate pe domenii.

Identificarea expertilor sectoriali din cadrul membrilor comitetului sectorial.

Organizarea de workshop-uri cu membrii fiecărei comisii de specialitate.

Formarea experţilor sectoriali din cadrul comisiilor de specialitate.Realizarea unei analize comparative între legislaţia romănească şi directivele europene în domeniul abordat.

Studiu privind identificarea calificărilor, pe niveluri de responsabilitate, în domeniul abordat.

Studiu privind identificarea competenţelor comune, pe niveluri de responsabilitate, în domeniul abordat.

Studiu privind necesităţile de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale în ocupaţii din domeniul abordat.Elaborarea analizelor ocupaţionale a 2 ocupaţii prioritare din sectorul abordat.

Verificarea analizelor ocupaţionale.

Validarea analizei ocupaţionale de organismul abilitat.

Elaborarea standardelor ocupaţionale.

Elaborarea calificărilor asociate standardelor ocupaţionale elaborate.

Verificarea standardelor ocupaţionale şi a calificărilor asociate.

Validarea standardelor ocupaţionale şi a calificărilor asociate de catre organismului abilitat.

Verificarea metodologică, aprobarea standardelor ocupaţionale şi a calificărilor asociate de către instituţia abilitată.

Identificarea a 8 unităţi în vederea dezvoltarii acestora ca Centre de Evaluare a Competenţelor Profesionale.

Selectarea şi formarea personalului în vederea consolidării capacităţii CS de a se implica activ în asigurarea calităţii în FPC.

Identificarea, selectarea şi stabilirea necesarului de instruire în vederea formării specialiştilor pentru ocupaţia " Evaluator de competenţe profesionale” în sectorul abordat.

Program de formare a specialiştilor şi asistenţă metodologică în vederea elaborarii instrumentelor şi derularea proceselor se evaluare.

Identificarea ocupaţiilor pentru dezvoltarea Centrelor de Evaluare a Competenţelor Profesionale ce vor fi sprijinite.

Elaborarea şi testarea instrumentelor de evaluare a competenţelor profesionale.

Elaborarea documentaţiei pentru autorizarea celor 8 Centre de Evaluare a competenţelor profesionale în ocupaţiile identificate.Seminar de transfer de bune practici şi experiente cu participarea unor specialişti din diferite state membre, în vederea susţinerii activităţii de sprijin pentru comitetul sectorial, în vederea consolidării capacităţii acestuia de a se implica activ în asigurarea calităţii în FPC, prin dezvoltarea unor structuri interne pe subdomenii de activitate specifice, inclusiv formarea membrilor acestuia.

Vizită de studiu într-un stat UE în vederea transferului şi diseminarii bunelor practici existente, în contextul activităţii mai sus menţionate

Seminar de transfer de bune practici şi experienţe, cu participarea unor specialişti din diferite state membre, în vederea susţinerii activităţii de studii, cercetari şi analize pentru îmbunătăţirea FPC în cadrul sectorului abordat în proiect.

Vizită de studiu într-un stat UE în vederea transferului şi diseminarii bunelor practici existente, în contextul activităţii mai sus menţionate.

Seminar de transfer de bune practici şi experiente cu participarea unor specialişti din diferite state membre, în vederea susţinerii activităţii de elaboare a 2 standarde ocupaţionale şi calificările asociate în sprijinul dezvoltarii CNC.

Vizita de studiu într-un stat UE în vederea transferului şi diseminarii bunelor practici existente, în contextul activităţii mai sus menţionate.

Seminar de transfer de bune practici şi experienţe cu participarea unor specialişti din diferite state membre, în vederea susţinerii activităţii de sprijin pentru dezvoltarea capacităţii instituţionale a 8 centre de validare a învăţării anterioare dobândite în contexte nonformale şi informale de învăţăre, inclusiv dezvoltarea personalului acestora.

Vizite de studiu într-un stat UE în vederea transferului şi diseminarii bunelor practici, în contextul activităţii mai sus menţionate.Elaborarea bazei de date şi soft aferent

Înregistrarea şi gestionarea datelor privind: evaluatorii de competenţe din domeniul abordat, persoane cu certificate de competenţă profesională obtinute în domeniu şi a centrelor de evaluare a competenţelor.
Activităţi proiect
MANAGEMENTUL PROIECTULUI
ACTIVITATE DE ACHIZIŢII PUBLICE DE BUNURI ŞI SERVICII
ACTIVITĂŢI DE PROMOVARE, INFORMARE ŞI DISEMINARE A PROIECTULUI
SPRIJIN PENTRU COMITETUL SECTORIAL, ÎN VEDEREA CONSOLIDĂRII CAPACITĂŢII ACESTUIA DE A SE IMPLICA ACTIV ÎN ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN FPC, PRIN DEZVOLTAREA UNOR STRUCTURI INTERNE PE SUBDOMENII DE ACTIVITATE SPECIFICE, INCLUSIV FORMAREA MEMBRILOR ACESTUIA
STUDII, CERCETARI ŞI ANALIZE PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA FPC ÎN CADRUL SECTORULUI ABORDAT ÎN PROIECT
ELABOAREA A 2 STANDARDE OCUPAŢIONALE ŞI CALIFICĂRILE ASOCIATE ÎN SPRIJINUL DEZVOLTARII CNC
SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII INSTITUŢIONALE A 8 CENTRE DE VALIDARE A ÎNVĂŢĂRII ANTERIOARE DOBÂNDITE ÎN CONTEXTE NONFORMALE ŞI INFORMALE DE ÎNVĂŢĂRE, INCLUSIV DEZVOLTAREA PERSONALULUI ACESTORA
SCHIMB DE BUNE PRACTICI CU INSTITUŢII SIMILARE ŞI SPECIALIŞTI DIN ALTE ŢĂRI UE PE TEMA ASIGURĂRII CALITĂŢII ÎN FPC
ELABORAREA UNEI BAZE DE DATE ÎN VEDEREA CENTRALIZĂRII INFORMAŢIILOR RELEVANTE PRIVIND SECTORUL ABORDAT
EVALUAREA FINALĂ A REZULTATELOR PROIECTULUI

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI

ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

AM POSDRU

Fondul Social European

POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale

2007-2013

OIPOSDRU

Comitetul Sectorial pentru Formare Profesională în domeniul Protecţiei Mediului

CSFPM