Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin “Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”
"Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia Uniunii Europene sau a Guvernului României"
Promo
Promo
Box
Comitetul Sectorial de Formare
Profesională în domeniul
Protecţia Mediului (CSFPM)
Despre Comitetele Sectoriale
Despre Comitetele Sectoriale
În conformitate cu prevederile Legii 268/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28 din martie 2009, privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială, comitetele sectoriale se reorganizează ca instituţii de dialog social de utilitate publică, cu personalitate juridică, la nivelul ramurilor de activitate definite prin Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional în vigoare.
Comitetele sectoriale sunt instituţii de dialog social de utilitate publică, cu personalitate juridică, organizate la nivelul ramurilor de activitate definite prin Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional în vigoare. La nivelul unei ramuri de activitate se poate constitui un singur comitet sectorial.
Pentru înfiinţarea unui comitet sectorial este necesar acordul de asociere a cel puţin două organizaţii, una patronală şi una sindicală, de tip federativ şi reprezentative la nivelul aceleiaşi ramuri, potrivit legii, pentru care se înfiinţează respectivul comitet.
Confederaţiile sindicale şi patronale reprezentative la nivel naţional pot desemna o singură federaţie nereprezentativă membră, semnatară a contractului colectiv de muncă la nivel de ramură, pentru a participa la înfiinţarea comitetului sectorial al ramurii respective.
Din componenţa comitetelor sectoriale fac parte reprezentanţi ai ministerelor şi ai autorităţilor de reglementare. De asemenea, mai pot face parte şi reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale din ramura de activitate a comitetului sectorial respectiv.
Principalele atribuţii ale comitetelor sectoriale sunt:
a) participă la elaborarea strategiilor naţionale şi sectoriale în domeniul formării profesionale;
b) participă la dezvoltarea cadrului normativ privind formarea, evaluarea şi certificarea competenţelor;
c) susţin promovarea sistemului de formare şi evaluare pe bază de competenţe;
d) participă la dezvoltarea şi actualizarea, sub coordonarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, a calificărilor aferente sectoarelor din care fac parte;
e) validează calificările şi standardele asociate calificărilor, cu excepţia celor dobândite prin învăţământul superior;
f) recomandă specialişti pe domenii ocupaţionale pentru realizarea analizei ocupaţionale, pentru definirea competenţelor şi calificărilor şi pentru elaborarea şi validarea standardelor ocupaţionale, pentru verificarea şi validarea standardelor de pregătire profesională, precum şi pentru evaluarea şi certificarea pe bază de standarde şi avizează lucrările efectuate de aceştia;
g) încurajează şi stimulează participarea organizaţiilor şi persoanelor la formarea profesională continuă şi la învăţământul profesional şi tehnic;
h) colaborează, în scopul realizării obiectului sau de activitate, cu ministere şi alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţi administrative autonome, cu organizaţii neguvernamentale naţionale şi internaţionale, cu furnizorii de formare profesională şi cu alte instituţii publice;
i) oferă partenerilor sociali consultanţă în domeniul ocupării şi formării profesionale a forţei de muncă;
j) realizează analize ocupaţionale şi studii cu privire la cererea de forţă de muncă pentru ramura reprezentată;
k) acorda aviz consultativ solicitanţilor în vederea actualizării Clasificării ocupaţiilor din România;
l) propun furnizorilor de formare profesională calificările şi competenţele asociate acestora, precum şi corelarea calificărilor cu ocupaţiile care pot fi practicate;
m) stabilesc prin statutul propriu alte activităţi în interesul ramurii de activitate pe care o reprezintă.